Müügitingimused

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad Cafe Lyoni e-poe (edaspidi: e-pood ) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad Cafe Lyoni kodulehelt ostmisel internetiaadressilt www.cafelyon.ee. Toodete müüja on Cafe Lyon Saiakohvik OÜ (edaspidi: müüja), aadress Kase 43-2 Tallinn,12012, registrikood  12377224, tel 622 9218, e-posti aadress info@cafelyon.ee. Tingimustega reguleeritakse õigussuhteid, mis tekivad müüja ja toodete ostja (edaspidi: klient) vahel.

1.2. Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil www.cafelyon.ee. Kui klient esitab tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohalduvad tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimused.

1.3. Kliendil on võimalik enne tellimuse esitamist tingimused salvestada ja printida.

1.4. Klient nõustub e-poest tellimuse kinnitamisega tingimustes sätestatuga.

1.5. E-poe veebikeskkonnas olevate toodete piltidel on illustreeriv tähendus.

1.6. E-poe klienditeeninduse kontaktandmed on: e-post info@cafelyon.ee, tel 622 9218.

2. TELLIMUSE ESITAMINE

2.1. Tellimusi saab e-poes esitada kas püsikliendiks registreerununa sisse logides või anonüümselt külalisena. Tellimuste ajalugu saab kasutada püsikliendiks registreerunud klient.

2.2. Klient valib e-poest välja soovitud toote/tooted ja lisab tellimusse.

2.3. Klient valib tellimuse üleandmise viisi ja koha (tingimuste punkt 4).

2.4. Klient kinnitab tellimuse ja tasub kogu tellimuse eest müüja poolt pakutud maksekeskkondades. Klient kontrollib enne tasumist, et tellimuses kajastatud tooted, kogused ja hinnad vastavad kliendi tegelikule soovile.

2.5. Pärast pangalingiga tasumist tuleb kliendil vajutada nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

2.6. Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile automaatse e-kirja.

2.7. Müüja alustab tellimuse täitmist, kui klient on tellimuse kinnitanud ja tasunud kogu tellimuse eest. Pärast tellimuse komplekteerimist saadetakse kliendile e-posti teel arve-saateleht. Kui arve-saatelehel esineb vigu (mittesoovitud tooted, kogused vmt), tuleb kohe müüjaga ühendust võtta e-kirja või telefoni teel.

2.8. Kui müüjal ei ole tellimuse komplekteerimisel tellitud toodet võimalik soovitud koguses anda, siis asendab müüja selle analoogse tootega (edaspidi: asendustoode). Toodete asendamiseks küsitakse kliendilt luba e-posti või telefoni teel.

2.9. Kui müüjal ei ole võimalik toodet asendada või klient ei ole andnud müüjale nõusolekut toote asendamiseks, tagastatakse puuduoleva toote maksumus vastavalt punktile 6.6.

2.10. Kui asendustoote müügihind ja/või kogus on väiksem võrreldes kliendi poolt tellitud toote müügihinna ja/või kogusega, tagastab müüja kliendile toote ja asendustoote müügihinna vahe vastavalt punktile 6.6. Kui asendustoode on kallim võrreldes tellitud tootest, ei pea klient juurde maksma.

2.11. Müüjal on õigus määrata toodetele vähim ja suurim kaal/kogus, mida kliendil on võimalik tellida.

 

3. TOOTE HIND JA MAKSEVÕIMALUSED

3.1. Toodete hinnad on e-poes eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

3.2 Toodetele kehtivad ostu tegemise hetkel e-poes kuvatud hinnad. Juhul kui müügihind on toote kättesaamise ajaks muutunud, jääb jõusse tellimuse vormistamise hetkel kehtinud hind.

3.3. Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna täies ulatuses e-poes näidatud viisidel. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.

3.4. Makseid vahendab Maksekeskus AS

3.5. Juhul, kui klient valib tellitud toodete kohaleveo müüja poolt (s.t ei tule ise toodetele järele), lisandub müügihinnale toodete kohaletoimetamise tasu 10.00.

 

4. TOODETE KÄTTESAAMINE

4.1. Tellitud tooteid võib kätte saada Meistri , Ülemiste või Viimsi Cafe Lyonist või saadetakse kliendi poolt näidatud aadressile kulleriga (kullerteenus Tallinna piires).

4.2 Toodete kättesaamine kohvikust

4.2.1. Tooteid saab kätte kõigil nädalapäevadel vastavalt kohvikute lahtiolekuaegadele, mis on näidatud kodulehel.

4.2.2. Kohvikust väljastamise korral ei lisandu  toodete hinnale eritasu kohaletoimetamise eest.

4.2.3. Tooted saab klient kätte isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) ja tellimuse numbri esitamisel. Isikut tõendava dokumendi puudumisel võib müüja jätta tooted väljastamata.

4.2.4. Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse unikaalse tellimuse numbri ja selle alusel on tooted kätte saadud.

4.2.5. Müüja hoiab tellitud tooteid kuni päeva lõpuni (s.o kuni 22.00). Kui klient ei tule toodetele õigeaegselt järele ja tooted riknevad, siis ei ole Müüjal raha tagastamise kohustust.

4.3. Toodete kohaletoimetamine kulleriga

4.3.1. Toodete kohaleveoks kulleriga soovitud aadressile, tuleb valida tellimuse vormistamisel kuupäev ja ajavahemik ning tarneaadress.

4.3.2. Toodete kättesaamiseks kullerteenusega lisandub kohaletoimetamise tasu 10.00 € (sisaldab käibemaksu).

4.3.4. Tooted toimetatakse määratud aadressile tellimuses näidatud ajavahemikul. Toodete üleandmise täpsem aeg ajavahemiku sees lepitakse kulleri ja kliendi vahel eelnevalt telefoni teel kokku.

4.3.5. Klient peab tagama tellimuses märgitud ajal ja aadressil toodete vastuvõtmise. Juhul, kui klient ei vasta telefonile ja/või ei taga toodete vastuvõtmist kulleri esmakordsel jõudmisel kliendi asukohta või muutub muu kliendipoolse asjaolu tõttu toodete kokkulepitud ajal üleandmine võimatuks, loeb müüja, et klient on tellimusest loobunud. Müüja tagastab kliendi poolt tasutud summa, millest arvestatakse maha toodete kohaletoimetamise tasu ja punktis 6.4.3 nimetatud toodete maksumus, vastavalt punktile 6.6.

4.3.6. Juhul, kui tooted jäävad õigeaegselt kätte toimetamata müüjast tulenevatel asjaoludel, teavitatakse klienti sellest tellimuses esitatud kontaktandmetel, leppides samas kokku uue kätte toimetamise aja. Uues ajas kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus tellimusest loobuda ning müüja tagastab kliendile tellimuse maksumuse vastavalt punktile 6.6.

4.4. Toodete kontroll ja toodete kahjustumise või kadumise riski üleminek

4.4.1. Toodete kättesaamisel on kliendil kohustus koheselt kontrollida toodete vastavust arve-saatelehele. Mittevastavatest toodetest teavitatakse kohvikus klienditeenindajat, kulleriga transportides edastatakse vastav info kullerile.

4.4.2. Toodete kahjustumise või kadumise risk läheb üle kliendile kättesaamise hetkest alates.

 

5. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

5.1. Müüja tagab kliendi poolt esitatud isikuandmete kasutamise vaid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega, eelkõige ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks. Müüja ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a kullerteenust pakkuvale ettevõtjale toodete kliendile kättetoimetamiseks.

5.2. Isikuandmeteks on andmed, mida klient esitab tellimuse vormistamisel; ees-ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja arveldusarve number.

5.3. E-poe isikuandmete vastutav töötleja on Saiakohvik OÜ, kes edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

 

6. LEPINGUST TAGANEMINE, TOODETE TAGASTAMINE JA TAGASIMAKSED

6.1. Vastavalt võlaõigusseadusele ei kehti taganemisõigus toodetele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada, sealhulgas:

6.1.1. jahutatud ja külmutatud tooted ning kiiresti riknevad (s.t märgistusega „Kõlblik kuni …“) tooted;

 

7. PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

7.1. Juhul, kui müüja oma kohustusi rikub, on kliendil õigus nõuda kohustuse täitmist, keelduda oma võlgnetava kohustuse täitmisest, nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist, rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel viivist või taganeda lepingust.

7.3. Mittenõuetekohaste toodete korral saab esitada pretensiooni e-posti teel aadressile info@cafelyon.ee või Saiakohvik OÜ Meistri 22 Tallinn või kohvikutes kohapeal. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, tootel ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

7.4. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohale toimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

7.5. Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.

7.6. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Pronksi 12, Tallinn 10117, www.tarbijakaitseamet.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12, Tallinn 10117, www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil ec.europa.eu/odr.